H2A.Z facilitates licensing and activation of early replication origins

Nom de la revue
Nature
Haizhen Long, Liwei Zhang, Mengjie Lv, Zengqi Wen, Wenhao Zhang, Xiulan Chen, Peitao Zhang, Tongqing Li, Luyuan Chang, Caiwei Jin, Guozhao Wu, Xi Wang, Fuquan Yang, Jianfeng Pei, Ping Chen, Raphael Margueron, Haiteng Deng, Mingzhao Zhu, Guohong Li