Histone variants H2A.Z and H3.3 coordinately regulate PRC2-dependent H3K27me3 deposition and gene expression regulation in mES cells

Nom de la revue
BMC Biology
Yan Wang, Haizhen Long, Juan Yu, Liping Dong, Michel Wassef, Baowen Zhuo, Xia Li, Jicheng Zhao, Min Wang, Cuifang Liu, Zengqi Wen, Luyuan Chang, Ping Chen, Qian-fei Wang, Xueqing Xu, Raphael Margueron, Guohong Li